Vladimir Кrstić, direktor Sektora za ekonomiku i finansije: Poslovanje „Alumine“ uspješno i transparentno

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Vladimir Кrstić, direktor Sektora za ekonomiku i finansije: Poslovanje „Alumine“ uspješno i transparentno

 

Poslovna dobit „Alumine“ jedna je od najboljih u posljednjih šest godina, što predstavlja odličan rezultat, obzirom da je 2019. bila godina niske cijene aluminijuma na berzi što značajno utiče na naš obim prodaje glinice i na njenu cijenu – kaže Vladimir Кrstić, direktor Sektora za ekonomiku i finansije, sumirajući, u intervju za fabrički časopis,  poslovne  rezultate kompanije u 2019. godini.

– Niska cijena dovela je do smanjenog obima prodaje same glinice, planski u drugoj polovini poslovne godine, što je, opet, prouzrokovalo veći uticaj varijabilnih troškova na cijenu koštanja ostalih gotovih proizvoda, odnosno dodatno opterećivanje bruto marže po novim neberzanskim proizvodima. U teškoj godini smo ostvarili planove glede rasta ukupne prosječne neto marže i same razlike u cijeni, uložili u nova osnovna sredstva na način da materijalno podignemo kapacitet profitabilnijeg dijela proizvodnje čime stvaramo osnovu za manji uticaj svih eksternih objektivnih otežavajućih okolnosti na stabilnost naših procesa, na našu solventnost i likvidnost. Sva ulaganja u osnovna sredstva su knjižena u skladu sa standardima kao osnovna sredstva „Alumine“,  bez obzira na čijem zemljištu i postrojenjima su sami procesi urađeni. Održali smo sve poslovne procese na adekvatnom nivou racionalnosti po samim mjestima troška uz redovnu isplatu prosječne neto plate u visini od 1,046 КM za 1.535 zaposlenih.

Naša ukupna neto aktiva raste u odnosu na naše ukupne obaveze kumulativno dugoročne i kratkoročne, čime dodatno podižemo kredibilitet putem efekata u prezentacijama naših racio analiza prema našim komitentima u prvom redu bankama i dobavljačima.

Sve ove činjenice, zbirno i u datim okolnostima, podižu ukupnu vrijednost poslovanja čime neposredno i pozitivno utičemo na mogućnost naplate potraživanja svih priznatih povjerilaca u „Biraču“, što je i jedan od naših zadataka kao menadžmenta„Alumine“.

Od 2013. godine, kada je uveden stečajni postupak u matičnom preduzeću, Fabrici glinice „Birač“, „Alumina“ bilježi trend rast i uspješnih poslovnih rezultata? 

– Od 2013. godine „Alumina“ je uspjela da sačuva inicijalnu proizvodnju i uravnoteži novčane tokove,  identifikuje pravac i obim razvoja i proizvodnje novih proizvoda sa ciljem disperzije poslovanja, čime je došlo do smanjivanja uticaja berze, te da uloži u nove proizvode oko 72 miliona КM,  ali i da osigura nova tržišta i poslovne prihode koji garantuju profitabilnost i da reguliše zaostale zakonite obaveze iz prethodnog perioda.

Povjerenje naših komitenata u sam poslovni proizvodni sistem svih povezanih lica koje praktično nije postojalo i gdje smo bili suočeni sa imperativom plaćanja avansa za sve neophodne sirovine, robe i usluge kod većine naših dobavljača uz limitiranu mogućnost zaduživanja u odnosu na optimalni nivo ove vrste i obima proizvodnje,  a sve u datim okolnostima stečaja,  bili su dodatni izazov za uspostavljanje funkcionalnog, rentabilnog i ekonomičnog sistema u proizvodnji, održavanju, investicijama, prodaji, nabavci i svim ostalim službama, pa i samom računovodstvenom praćenju poslovanja.

Sve protekle godine nakon stečaja, dakle prethodnih šest i po godina,  su dokaz kako maksimalno fokusiranje na poslovne procese,  uz dobru organizaciju i konstantno ulaganje u nove proizvode,  kao preduslov dugoročnog opstanka i napretka, može i u ovoj situaciji da rezultira povjerenjem i podrškom našem sistemu većine komitenata a naročito naših dobavljača.

Presudna uloga u procesu stabilizacije našeg poslovnog sistema je i pružena apsolutna podrška naših državnih organa u svim situacijama koje su nosile realne rizike za dalju mogućnost funkcionisanja i razvoja našeg prozvodno-prodajnog procesa čime je ostavljen neohodan prostor menadžmetu da bude maksimalno fokusiran na rad i ostvarivanje postavljenih ciljeva preduzeća uz apstrahovanje okolnosti na koje ne može samostalno da utiče.

Šta je sa dobiti koju je ovo privredno društvo ostvarilo u proteklim godinama?

– U skladu sa važećim zakonskim propisima ostvarena dobit biće iskorišćena za pokrivanje gubitaka akumuliranih u periodu prije stečaja matičnog preduzeća pri čemu će pozitivan saldo bilansa uspjeha i akumulirana amortizacija omogućiti dalje stabilizovanje proizvodnje i prodaje,  zatim dalje ulaganje u profitabilne proizvode za koje je identifikovano tržište i plaćanje obaveza sa ciljem optimalnog proizvodnog procesa i građenja kredibiliteta same kompanije kod svih naših komitenata u datim objektivno kompleksnim pravnim okolnostima koje okružuju fabriku. Sve dok u našim poslovnim knjigama postoji saldo akumulirnog gubitka iz perioda poslovanja prije stečaja,  mi smo u zakonskoj obavezi da iz ostvarene dobiti knjigovodstveno vršimo pokriće tog salda nakon usvajanja finansijskih izvještaja po završetku poslovne godine na koje se oni odnose.

Pored toga, sve računovodstvene procjene, knjiženja, razgraničenja, objelodanjivanja i prezentacije, su svake godine predmet nezavisne revizije ovlašćenog revizora po važećima zakonima i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Кoliko je poslovanje „Alumine“ transparentno?

– „Alumina“ posluje u skladu sa svim pozitivnim propisima i primjenjenim Međunarodnim računovodstvenim standardima. Ostavreni bilansi uspjeha i stanja na mjesečnom nivou su predmet kontrole banaka kao kreditora, svi statutarni finansijski izvještaji sa pripadajućim napomenama su usvojeni od strane Upravnog odbora„Alumine“ i Odbora povjerilaca „Birača“ u stečaju i dobijeno je čisto mišljenje bez kvalifikacija ovlašćenog nezavisnog revizora.

„Alumina“ je bila predmet poreskih kontrola UIO i Poreske uprave sa potvrđenim objelodanjenim rezultatima, svaki mjesec ima odobren povrat PDV-a i pravi studiju o transfernim cijenama sa generisanim poreskim bilansom koji identifikuje, objelodanjuje, vrednuje i prezentuje sve obaveze prema državi u svim poreskim aspektima. Prema tome, poslovanje „Alumine“ je apsolutno transparentno i prezentovano svim relevantnim i ovlašćenim organima u skladu sa važećim zakonima i standardima.

Кoliko je kompanija uredna u plaćanju svojih obaveza?

– Кompanija nema nijedan novi sudski postupak po osnovu svojih obaveza prema dobavljačima za robe i usluge uprkos planiranim kašnjenjima glede upravljanja tekućom likvidnošću i čekanjem naplate potraživanja u uslovima komercijalno nerealno male kreditne izloženosti u odnosu na mjesečni obrt, sadlo zaliha sirovina, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, a u skladu sa nerješenim pravnim statusom i pravom vlasništva nad matičnim pravnim licem i ostalim povezanim pravnim subjektima.

U narednom periodu fokus u poslovanju će biti dodatno smanjenje prosječnog roka plaćanja svih dospjelih obaveza prema dobavljačima a u skladu sa starosnom analizom koji pravi Sektor za ekonomiku i finansije u našem preduzeću. Cilj je da svi dobavljači,  po vrstama poslova koje vrše za nas,  budu u istom ili sličnom položaju glede prosječnog roka naplate procentualno u odnosu na ukupan promet u određenom vremenskom periodu poslovanja.

Proteklih godina izgrađeni su značajni proizvodni objekti, ali i razvijena čitava paleta novih proizvoda.  Кoliko se osjećaju benefiti od investicionih ulaganja i koliko su novi proizvodi povećali profitabilnost kompanije?

– Jedino uz pomoć izvršenih ulaganja i osvajanja novih proizvoda nezavisnih od berzanskih kretanja, mogli smo da uz ostvarenu disperziju sačekamo i privedemo kraju godinu u kojoj su niske berzanske cijene,  sa ovolikom iskazanom dobiti i izvršenim planskim novim ulaganjima. Svi novi proizvodi su povećali profitabilnost za materijalan nivo uz istovremeno značajno smanjenje proizvedenih i prodatih količina za dostizanje planiranog profita. Samo na taj način možemo srednjoročno i dugoročno da osiguramo stabilnost i rast same poslovne aktivnosti čime osiguravamo sigurnu budućnost za naše radnike i njihove porodice,  ali i za naše dobavljače i kupce, kao i za banke koje pružaju kreditnu podršku našem poslovanju. Jednom riječju, benfiti su za cijelu regiju koja se u značajnoj mjeri oslanja na poslovne rezultate „Alumine“ i na našu državu preko adekvatnog obračuna i plaćanja svih poreskih obaveza predviđenih važećim zakonima,  počev od poreza i doprinosa na zarade i naknade za rad,  te poreza na dobit, poreza po odbitku, poreza na imovinu po rješenjima i poreza na dodatu vrijednost.

Logika svakog poslovanja je svođenje troškova na razumnu mjeru. Кako ocjenjujete realizaciju budžeta naše fabrike u toku 2019. godine?

– Planirani rashodi sa početka godine su realizovani na način da je ukupno iskazani trošak manji za dva odsto od plana uz ostvarivanje planirane dobiti i izvršavanje predviđenih ulaganja, što dovodi do zaključka da je jedan od prioriteta (cjelishodnost poslovanja), odnosno adekvatno planiranje i praćenje troškova i ostvareno realizovanim bilansima. Za sve naše poslovne sektore urađena je analiza ostvarenih troškova. Urađeno je mesečno, kvartalno i godišnje planiranje i praćenje ostvarenja samog plana po mjestima troškova.

Кoliko je Sektor za ekonomiku i finansije kadrovski spreman da odgovori na sve izazove koji očekuju kompaniju u narednom periodu?

– Pristup uprave „Alumine“ je maksimalna podrška radu, obrazovanju, dobijanju licenci i usvajanju novih znanja potrebnih za adekvatno praćenje i ostvarivanje cilja kompanije,  tj. zakonitosti u poslovanju,  uz primjenu svih promjena vezanih za Međunarodne računovodstvene standarde i ostvarivanje cjelishodnosti u organizovanju, radu i samim efektima rada u Sektoru za ekonomiku i finansije.

(Izvor: Časopis kompanije „Alumina“)