Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu

 

Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na 2019. godinu (promjena u visini kamate na stambeni kredit i/ili broju izdržavanih članova, te promjena u visini premije životnog osiguranja i/ili promjena u visini uplaćenog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje), mogu najkasnije do 31. decembra 2019. godine podnijeti Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2020. godinu.

Zahtjev se, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2020. godinu (za kupovinu ili izgradnju jedne i jedine nekretnine), zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje RS, te dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u 2020. godini i ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg proističe obaveza plaćanja doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka.

Poreskim obveznicima koji nakon 31. decembra 2019. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2020. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

Poreski obveznici koji su u toku 2019. godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice (povrat poreza) samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2020. godinu.

(infobirac.net)