Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

MA Izdvojena ZVORNIK

Ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava

 

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da 31. marta 2019. godine ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2018. i 2019. godinu. Кada su u pitanju fizička lica, 31. marta 2019. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018. godinu, zatim za podnošenje Godišnje prijave poreza po odbitku za godišnji obračun doprinosa za 2018, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, te Poreske prijave za registrovano oružje za 2019. godinu.
Кod preduzetnika, 31. marta ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2018. godinu, Godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2018. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2018. godini prijavljen porez manji od 600 КM, te Poreske prijave za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2019. godinu.
Кada su u pitanju pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta 2019. godine ističe rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2018. godinu, zatim Godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2018. godinu, koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2018. godini prelazi 700.000 КM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2019. godinu.
Poreska uprava RS ovom prilikom još jednom poziva poreske obveznike u RS da poštuju zakonom propisane rokove, koje na jednom mjestu mogu pronaći u „Poreskom kalendaru za 2019. godinu“, a koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave RS www.poreskaupravars.org. Pored toga, pozivamo poreske obveznike da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze. Naime, Poreska uprava RS početkom svake godine objavljuje „Poreski kalendar“ sa ciljem da se poreskim obveznicima pomogne u pravovremenom izvršavanju njihovih poreskih obaveza, kako bi izbjegli eventualne sankcije zbog propuštanja rokova, jer kažnjavanje svakako nije cilj Poreske uprave RS, već da bude partner i institucija koja stoji na raspolaganju poreskim obveznicima.

(infobirac.net)