BESPLATAN MENTORING ZA MIKRO, MALA I SREDNjA PREDUZEĆA U RS – Poziv otvoren do 20. juna

REGIJA BIRAČ

BESPLATAN MENTORING ZA MIKRO, MALA I SREDNjA PREDUZEĆA U RS

Poziv otvoren do 20. juna

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske (RARS) objavila je javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća, koji je otvoren do 20. juna ove godine.

Zainteresovanim privrednicima biće besplatno na raspolaganju stručno lice – mentor, koji će raditi direktno sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća, odnosno upravom, određeni broj sati (50 sati po korisniku) u prostorijama korisnika. Vlasnik, uprava i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju plan ili projekat razvoja.
Usluga mentoringa odvija se prema metodologiji agencije RARS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i ima za cilj pružanje podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća u 2018. godini realizuje se preko lokalnih razvojnih agencija (LRA) i jedinica lokalnih samouprava (JLS), koje imaju svoje sertifikovane mentore.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za novoosnovana mikro, mala i srednja preduzeća, koja posluju do tri godine i zrela preduzeća sa poslovanjem dužim od 3 godine, a koja se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

Pravo učešća na javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju sljedeće uslove:
1. Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
2. Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
3. Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju;

Javni poziv i drugi prateći obrasci za prijavu dostupni su na sajtu Agencije – www.rars-msp.org.

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i pečatirane sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu (svaki dokument koji sadrži više stranica treba biti skeniran u PDF formatu u jednu cjelinu, odnosno jednu datoteku), na elektronsku adresu: mentoring@rars-msp.org sa naznakom: „Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2018. godini.“

Javni poziv je otvoren do 20. juna 2018. godine do 24 časa. Za detaljnije informacije svi zainteresovani se mogu obratiti Agenciji putem elektronske adrese mentoring@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-157.

(infobirac.net)

(Foto: Ilustracija, JICA)