Jelenko Vasić i pravno lice „Zvornikputevi“ oslobođeni optužbe

ZVORNIK

Jelenko Vasić i pravno lice „Zvornikputevi“ oslobođeni optužbe

Sud Bosne i Hercegovine, pretresno vijeće Odjeljenja II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog odjeljenja je dana, 23.04.2018. godine, nakon okončanog glavnog pretresa, na osnovu člana 284. tačka c) ZKP BiH  donijelo presudu kojom je optuženi Jelenko Vasić oslobođen optužbe.

Optuženi Jelensko Vasić je oslobođen optužbe za produženo krivično djelo  porezne utaje ili prevare iz člana 210.  stav 4. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine  u vezi sa stavom 1. i članom 54. KZ-a BiH, obzirom da nije dokazano da je optuženi učinio krivično djelo za koje je optužen. Takođe, i optuženo pravno lice „ZVORNIKPUTEVI“ a.d. Zvornik oslobođeno je optužbe za produženo krivično djelo  porezne utaje ili prevare iz člana 210.  stav 4. u vezi sa stavom 1. i članom 54. i 124. KZ-a BiH.

Optuženi su oslobođeni optužbe da su Jelenko Vasić, kao odgovorno lice-direktor u pravnom licu „ZVORNIKPUTEVI“ a.d. Zvornik, izbjegao platiti davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje iznosa obaveza,  pri čemu je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 208.296,00 KM,  a pravno lice „ZVORNIKPUTEVI“ a.d. Zvornik da je raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi koju je u ime, za račun i u korist iste ostvario Jelenko Vasić u svojstvu direktora odgovornog lica.

 

Optuženi su, u skladu sa članom 189. stav 1. ZKP BiH, u cjelosti oslobođeni naknade troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava.

(www.sudbih.gov.ba)